Love

LOVE

FOR BIRKE- OG SOLKROGENS VEJLAUG

3100 HORNBÆK


§ 1.


Laugets navn er “Birke- og Solkrogens Vejlaug”, med hjemsted i Horneby, Hornbæk Sogn.


§ 2.


Medlemmer af vejlauget, er nuværende og tilkommende ejere af de parceller, der er udstukket fra

matr. nr. 11 og 13 af Horneby, Hornbæk sogn.


§ 3.


Vejlaugets formål er at varetage medlemmernes interesser med hensyn til:


1. Opfyldelse af de forpligtelser, der er pålagt grundejerne med hensyn til vedligeholdelse

    af de inden for laugets område værende veje.

2. Alle forhold overfor offentlige myndigheder, der vedrører vejlaugets veje, og fælles forhold

    efter bestyrelsens skøn.

3. Fælles bortkørsel af haveaffald.

4. Ejerne af parcellerne Solkrogen 7 – 9 og 17 – 19 kan få leveret grus til indkørslerne af

    deres  private veje, ved henvendelse til bestyrelsen, når det skønnes nødvendigt.

    Udgiften betales af vejlauget.


Vejlaugets bestyrelse træffer alle bestemmelser indenfor disse områder, med fuldt bindende virkning for det enkelte medlem.


§ 4.


Medlemmerne hæfter solidarisk.


§ 5.


Når et medlem overdrager sin parcel eller på anden måde ophører at være ejer af sin parcel, er han dermed ophørt at være medlem af lauget, og kan intet krav gøre på dets formue. Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtigelser i lauget, og skal sørge for at tilmelde sig til laugets bestyrelse, senest 1 måned efter at salget er gennemført.


§ 6.


Generalforsamlingen er laugets højeste myndighed.


Der afholdes generalforsamling i maj eller juni måned, men så tæt på den 1. juni som muligt.


Dagsorden ser således ud:


1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for året der gik.

3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab.

4. Forelæggelse af budget for det næste år, samt fastsættelse af kontingent.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer 1 medlem vælges i lige år, 2. og 3. vælges i ulige år.

7. Valg af suppleant til bestyrelsen.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.

9. Eventuelt.


§ 7.


Den på generalforsamlingen valgte dirigent, afgør tvivlsspørgsmål om hvorledes stemmeafgivelse skal finde sted.


Alle generalforsamlinger afholdes i København eller Hornbæk.


Der indkaldes til generalforsamling med 4 ugers varsel, ved fremsendelse af almindeligt brev eller mail til de af bestyrelsen noterede adresser.


Alle vedtagelser på generalforsamlingen sker ved simpel majoritet af fremmødte medlemmer.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være fremsendt til bestyrelsen senest 15 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen sørger for at uddele forslagene inden generalforsamlingen, ved at lægge kopi af disse i postkasserne ved sommerhusene, eller sende dem som mail.


Stemmeafgivningen foregår ved personligt fremmøde, eller ved afgivelse af fuldmagt. Hver fremmødt kan kun repræsentere ét andet medlem ved hjælp af fuldmagt.


Referat af generalforsamlingen udarbejdes af bestyrelsen, og fremsendes til medlemmerne umiddelbart efter.


Kontingent opkræves primo april.


Betales kontingent ikke ved første påkrav, kan bestyrelsen efter en betalingsfrist på 14 dage efter

fremsendelse af PBSopkrævningen, påføre opkrævningen rykkergebyr på op til 25 % af årets kontingent, og umiddelbart herefter opkræve det tinglyste kontingent til vejlauget ved hjælp af inkassofirma.


§ 8.


Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 12 medlemmer indsender skriftlig anmodning herom, med oplysning af dagsorden, til bestyrelsen.


Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter anmodning er modtaget.


§ 9.


Bestyrelsen konstituerer sig selv.


Bestyrelsen forestår ledelsen af vejlaugets virksomhed.


Bestyrelsen afholder møder så ofte 2 medlemmer af bestyrelsen finder det nødvendigt, dog afholdes der mindst 2 møder om året.


Bestyrelsens sekretær udarbejder referat af møderne.


Bestyrelsesmedlemmerne tildeles et årligt telefontilskud.


§ 10.


Enhver lauget vedkommende retshandel er bindende for lauget, når det oprettede dokument er

underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer.


Dispositioner i øvrigt, herunder anvisning af regninger, skal altid være underskrevet af 2 bestyrelsesmedlemmer.


§ 11.


Laugets regnskab er kalenderåret.


REVIDERET JUNI 2015